Home Editorial Fashion SPLEEN by Maciej Odrzywolski
SPLEEN by Maciej Odrzywolski

SPLEEN by Maciej Odrzywolski

264
0

Photography: Maciej Odrzywolski
Model: Ewelina Dzienyńska
Style: Maciej Odrzywolski
Make-up and Hair: Ewelina Dzienyńska
Retouching: Maciej Odrzywolski www.maciejodrzywolski.com

WARDROBE CREDITS:
Title image: Jacket by Zara
Look 1 – Jacket by Zara
Look 2 – Grey coat by Zara / Trousers by Bershka / Shoes – property model
Look 3 – Grey coat by Zara / Trousers by Bershka / Shoes – property model
Look 4 – Grey coat by Zara
Look 5 – Grey coat by Zara
Look 6 – Jacket by Zara
Look 7 – Grey coat by Zara
Look 8 – Jacket by Zara

[English translation]

Recently, the French Ministry of Health appealed to the filmmaker’s environment so that scenes in which cigarettes smoke in a neutral context are not filmed – not to promote addiction. Personally, I do not smoke. I also do not like smoky interiors. However, for us photographers and filmmakers, the smoke is photogenic and the cigarette smoke is iconic. Cigarettes are part of our culture, even if it’s just a popular culture, which for me as a postmodernist, is a source of necessary quotes.

The second prop of the consciously used is a can of coca-cola – pop culture icon, even a quote from pop art. When used in the context of a bad addiction, it works more like anti-advertising. But this trademark is a general human property. It is already part of the culture. Recalling pop culture symbols is supposed to relate the story and my heroine to reality. For in my photographic work I am not interested in fairy-tale, only realism, everyday gestures, rituals, duration, the human condition, existence. As in the case of the Italian Neorealists or the French New Wave, as in Godard’s – these are my inspirations. Cinema inspires me the most. Cinema is also an invention created for the masses. As a way of spending free time is inseparably connected with the city. I also place my stories and heroines in space city.

Spleen – a state of mind that haunts people at certain latitudes along with the coming winter – this is my theory. Poland is such a place. For us, the word Spleen is associated with the city of Krakow due to the famous hit of the Maanam group. I have been associated with this city for a long time, I create here. At this time of year (November, December), the sky over Krakow is gray and hazy most often, including because of the nagging Smog. People without sunrays get a spleen, eg in the morning at work after an all-night party. Krakow is also the most-party city in Poland. Young people who can afford it usually work in corporations. The disadvantages are that the work does not give satisfaction and often burns out. When the spleen gets us, then it is best to go to a secluded place, eg a cigarette – a moment of respite from the corporate routine. Our heroine may be thinking about abandoning her work, she has artistic ambitions, in the end, Krakow is also (or was) a city of artists, bohemians, and Bohemians.

I try to translate all this into photos, which are enriched with clothes from current collections and become fashion photography. Fashion as style. Choosing a stylization I wanted to reflect the urban style and artistic aspirations of the heroine. The minimalist gray coat and photogenic fur jacket come from the current winter collection of the Zara brand.

SPLEEN by Maciej Odrzywolski 11

[Polish original version]

Niedawno francuskie ministerstwo zdrowia zaapelowało do środowiska filmowców, aby nie kręcono już scen, w których pali się papierosy w neutralnym kontekście – aby nie promować nałogu. Osobiście nie palę. Nie przepadam też za zadymionymi wnętrzami. Jednak dla nas fotografów i filmowców dym jest fotogeniczny, a dym z papierosa ikoniczny. Papierosy są częścią naszej kultury, nawet jeśli to tylko kultura popularna, która dla mnie jako postmodernisty, jest źródłem koniecznych cytatów.

Drugim rekwizytem świadomie użytym jest puszka coca-coli – ikona pop kultury, wręcz cytat z pop-artu. Użyta w kontekście złego nałogu działa raczej jak anty-reklama. Ale ten znak towarowy jest własnością ogólnoludzką. Należy już do kultury. Przywoływanie symbolów pop kultury ma odnosić historię i moją bohaterkę do realnej rzeczywistości. Gdyż w mojej twórczości fotograficznej nie interesuje mnie bajkowość, tylko realizm, codzienne gesty, rytuały, trwanie, kondycja człowieka, egzystencja. Tak jak u włoskich Neorealistów, czy francuskiej Nowej Fali, jak u Godarda – takie są moje inspiracje. Kino inspiruje mnie najbardziej. Kino to też wynalazek stworzony dla mas. Jako sposób spędzania wolnego czasu jest nierozerwalnie związane z miastem. Moje historie i bohaterki także umieszczam w przestrzeni miejskiej.

Chandra – to stan ducha, który nawiedza ludzi pod pewnymi szerokościami geograficznymi wraz z nadchodzącą zimą – taka jest moja teoria. Takim miejscem jest Polska. Dla nas Polaków słowo Spleen kojarzy się z miastem Kraków za sprawą słynnego przeboju grupy Maanam. Od dłuższego czasu jestem związany z tym miastem, tu tworzę. O tej porze roku (listopad, grudzień) niebo nad Krakowem jest najczęściej szare i zamglone, m.in. ze względu na dokuczliwy Smog. Ludzi pozbawionych promieni słońca dopada chandra, np. rano w pracy po całonocnej imprezie. Kraków to też najbardziej imprezowe miasto w Polsce. Młodzi ludzie, których na to stać, pracują najczęściej w korporacjach. Minusy są takie, że praca nie daje satysfakcji i często dochodzi do wypalenia. Kiedy dopada nas chandra, wtedy najlepiej udać się w odosobnione miejsce, np. na papierosa – chwila wytchnienia od korporacyjnej rutyny. Nasza bohaterka być może myśli o porzuceniu pracy, ma artystyczne ambicje, w końcu Kraków to też (lub kiedyś było) miasto artystów, bohemy, cyganerii.

To wszystko staram się przekuwać na zdjęcia, które wzbogacone o ubrania z aktualnych kolekcji, stają się fotografiami mody. Mody jako stylu. Dobierając stylizację chciałem oddać miejski styl oraz artystyczne aspiracje bohaterki. Minimalistyczny szary płaszcz oraz fotogeniczna futrzana

SPLEEN by Maciej Odrzywolski 9

FASHION EDITORIAL – SPLEEN by Maciej Odrzywolski
AVAILABLE FOR PRINT – 2 FREE COPIES

Full Color, Glossy Finish – 8.5×11 INCHES
Additional Prints $10 Each
Free Shipping in the USA, $10 International Shipping

CLICK HERE TO ORDER

(264)