Home Editorial Fashion SPLEEN by Maciej Odrzywolski
SPLEEN by Maciej Odrzywolski

SPLEEN by Maciej Odrzywolski

71
0

Photography: Maciej Odrzywolski
Model: Ewelina Dzienyńska
Style: Maciej Odrzywolski
Make-up and Hair: Ewelina Dzienyńska
Retouching: Maciej Odrzywolski www.maciejodrzywolski.com

WARDROBE CREDITS:
Title image: Jacket by Zara
Look 1 – Jacket by Zara
Look 2 – Grey coat by Zara / Trousers by Bershka / Shoes – property model
Look 3 – Grey coat by Zara / Trousers by Bershka / Shoes – property model
Look 4 – Grey coat by Zara
Look 5 – Grey coat by Zara
Look 6 – Jacket by Zara
Look 7 – Grey coat by Zara
Look 8 – Jacket by Zara

[English translation]

Recently, the French Ministry of Health appealed to the filmmaker’s environment so that scenes in which cigarettes smoke in a neutral context are not filmed – not to promote addiction. Personally, I do not smoke. I also do not like smoky interiors. However, for us photographers and filmmakers, the smoke is photogenic and the cigarette smoke is iconic. Cigarettes are part of our culture, even if it’s just a pop culture, which for me as a postmodernist, is the source of the necessary quotes. [The practical application of this prop is also such that it helps actors or models to get something in hand, to enter the role, etc.]

The second prop of the consciously used is a can of coca-cola – pop culture icon, even a quote from pop art. When used in the context of bad addiction as an ashtray, it works more like anti-advertising. But that is not the point. It is a message that this trademark is a general human property. It is already part of the culture. Recalling pop culture symbols has the task of bringing history and my heroine to real reality. For in my photographic creation, which is creative, I am not interested in fairy-tale, only realism, everyday gestures, and rituals, duration, the human condition, our life, unnecessary contemporary, though most often yes, and reflection on it. As in the case of the Italian Neorealists or the French New Wave, as in Godard’s – these are my inspirations. Cinema inspires me the most. Cinema is also an invention created for the masses. As a way of spending free time is inseparably connected with the city. I also place my stories and heroines in the urban space, which is my next favorite photographic subject.

Spleen – a state of mind that haunts people at certain latitudes along with the coming winter – this is my theory. Poland is also such a place. For us, the word Spleen is associated primarily with the city of Krakow due to the famous hit of the Maanam group. I have been associated with this city for a long time, I create here. At this time of year (November, December), the sky over Krakow is gray and hazy most often, including because of the nagging Smog. People who have been deprived of sunlight for long periods of time get a Chandra, especially in the morning, at work or after an all-night party. Krakow is also the most-party city in Poland. Young people who can afford it usually work in corporations. The disadvantages are that the work does not give satisfaction and often burns out. When we get a Spleen, then it is best to go to a secluded place, for example, a cigarette. The best such places are the roof of an office building, or the roof of a multi-story car park, a moment of respite from the corporate routine. Our heroine may be thinking about abandoning her work, she has artistic ambitions, in the end, Krakow is also (or was) a city of artists, bohemians, and Bohemians. I try to translate all this into photos, which are enriched with clothes from current collections and become fashion photography. Fashion as style. Choosing a stylization I wanted to reflect the urban style and artistic aspirations of the heroine. The minimalist gray coat and photogenic fur jacket come from the current winter collection of the Zara brand. I was looking for a model necessarily with a Bob Haircut. Ewelina additionally tweaked her hair by gluing the strands with coarse strands of lacquer. Among the commonly prevailing straight hair, this hairstyle seems to me extremely original.

SPLEEN by Maciej Odrzywolski 11

[Polish original version]

Niedawno francuskie ministerstwo zdrowia zaapelowało do środowiska filmowców, aby nie kręcono już scen, w których pali się papierosy w neutralnym kontekście – aby nie promować nałogu. Osobiście nie palę. Nie przepadam też za zadymionymi wnętrzami. Jednak dla nas fotografów i filmowców dym jest fotogeniczny, a dym z papierosa ikoniczny. Papierosy są częścią naszej kultury, nawet jeśli to tylko pop kultura, która dla mnie jako postmodernisty, jest źródłem koniecznych cytatów. [Praktyczne zastosowanie tego rekwizytu jest też takie, że pomaga aktorom czy modelkom w zajęciu czymś dłoni, w wejściu w rolę itp.]

Drugim rekwizytem świadomie użytym jest puszka coca-coli – ikona pop kultury, wręcz cytat z pop-artu. Użyta w kontekście złego nałogu jako popielniczka działa raczej jak anty-reklama. Ale nie o to chodzi. To komunikat, że ten znak towarowy jest własnością ogólnoludzką. Należy już do kultury. Przywoływanie symbolów pop kultury ma zadanie odnieść historię i moją bohaterkę do realnej rzeczywistości. Gdyż w mojej twórczości fotograficznej, która jest kreacyjna, nie interesuje mnie bajkowość, tylko realizm, codzienne gesty i rytuały, trwanie, kondycja człowieka, nasze życie, niekonieczne współczesne, choć najczęściej tak, i refleksja nad nim. Tak jak u włoskich Neorealistów, czy francuskiej Nowej Fali, jak u Godarda – takie są moje inspiracje. Kino inspiruje mnie najbardziej. Kino to też wynalazek stworzony dla mas. Jako sposób spędzania wolnego czasu jest nierozerwalnie związane z miastem. Moje historie i bohaterki także umieszczam w przestrzeni miejskiej, która jest moim kolejnym ulubionym tematem fotograficznym.

Chandra – to stan ducha, który nawiedza ludzi pod pewnymi szerokościami geograficznymi wraz z nadchodzącą zimą – taka jest moja teoria. Takim miejscem jest też Polska. Dla nas Polaków słowo Spleen kojarzy się przede wszystkim z miastem Kraków za sprawą słynnego przeboju grupy Maanam. Ja też od dłuższego czasu jestem związany z tym miastem, tu tworzę. O tej porze roku (listopad, grudzień) niebo nad Krakowem jest najczęściej szare i zamglone, m.in. ze względu na dokuczliwy Smog. Ludzi pozbawionych przez dłuższy czas światła słonecznego dopada chandra, szczególnie rano, w pracy lub po całonocnej imprezie. Kraków to też najbardziej imprezowe miasto w Polsce. Młodzi ludzie, których na to stać, pracują najczęściej w korporacjach. Minusy są takie, że praca nie daje satysfakcji i często dochodzi do wypalenia.Kiedy dopada nas chandra, wtedy najlepiej udać się w odosobnione miejsce, np. na papierosa. Najlepsze takie miejsca to dach biurowca, lub dach parkingu piętrowego, chwila wytchnienia od korporacyjnej rutyny. Nasza bohaterka być może myśli o porzuceniu pracy, ma artystyczne ambicje, w końcu Kraków to też (lub kiedyś było) miasto artystów, bohemy, cyganerii.

To wszystko staram się przekuwać na zdjęcia, które wzbogacone o ubrania z aktualnych kolekcji, stają się fotografiami mody. Mody jako stylu. Dobierając stylizację chciałem oddać miejski styl oraz artystyczne aspiracje bohaterki. Minimalistyczny szary płaszcz oraz fotogeniczna futrzana kurtka pochodzą z aktualnej zimowej kolekcji marki Zara. Szukałem modelki koniecznie z fryzurą na boba. Ewelina dodatkowo podrasowała swoje włosy sklejając lakierem kosmyki w grubsze pasma. Wśród powszechnie panujących prostych długi włosów, ta fryzura wydaje mi się niezwykle

SPLEEN by Maciej Odrzywolski 9

FASHION EDITORIAL – SPLEEN by Maciej Odrzywolski
AVAILABLE FOR PRINT – 2 FREE COPIES

Full Color, Glossy Finish – 8.5×11 INCHES
Additional Prints $10 Each
Free Shipping in the USA, $10 International Shipping

CLICK HERE TO ORDER

(71)